Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Proč si vybrat individuální vzdělávání

Uvažujeme o tom, že požádáme o možnost domácího vzdělávání pro našeho syna. Máme s manželem středoškolské vzdělání a myslíme, že bychom minimálně první stupeň zvládli, možná pak i stupeň druhý.


O individuálním vzdělávání se nepřesně mluví jako o domácím vzdělávání. Je to plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na prvním stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 školského zákona. Individuální vzdělávání na 1. stupni základní školy může umožnit každá škola. Individuální vzdělávání na 2. stupni je možné jen v některých ZŠ. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny ve Vyhlášení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základního vzdělávání.

Záleží na řediteli

Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ se neliší. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje pouze ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky. Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka, uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, důvody pro individuální vzdělávání žáka, popis prostorového a materiálně-technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, a vyjádření školského poradenského zařízení.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního uvážení, které je ale soudně přezkoumatelné), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka, a osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou (pro individuální vzdělávání na 1. stupni), jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

Škola pomáhá a kontroluje

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Individuální vzdělávání je pouze forma, ale stát si nechává stejně kontrolní mechanismy. Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou a organizační pomoc při vzdělávání.

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.

Alternativa

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí. Žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit specifikám dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Obavy z absence socializačního prvku u těchto dětí jsou zbytečné. Každá rodina je obklopena více či méně vzdálenými příbuznými a rodinami svých přátel, nejsou omezovány ve svých sociálních vztazích – jsou to i další aktivity rodiny - různé spolky, sdružení, sport, kultura apod., kde má dítě řadu možností pro kontakt s lidmi různého věku, různých profesí, různých životních názorů.

Důvodů, proč rodiny volí individuální vzdělávání, je víc. Například je to osobnostní založení dítěte, způsob života konkrétní rodiny, nějaké zdravotní znevýhodnění dítěte, zdravotní stav dítěte, provozování vrcholového sportu, složitá dostupnost školy z bydlení na samotě, vyhraněné názory na úroveň českých škol a podobně. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ho to proto, že to teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být, jak jsou děti spokojené. Samozřejmě, že děti potřebují děti. Až na výjimky si to rodiče, kteří mají individuální vzdělávání, uvědomují, děti docházejí do rozmanitých kroužků (na které mají často více času), scházejí se na "tělocvik", "výtvarku" a jiné předměty s jinými rodinami, dojíždí do kmenové školy na různé společné akce, možností je mnoho.

Co skupina neodpouští

Ani nevíte, čím si někdy projdou rodiče dětí, které jsou odlišné. Čím si procházejí denně děti, které jsou jiné jen tím, že nenosí oblečení super in, nemají poslední hry do mobilu, nestravují se hloupostmi z reklam. Když se ještě dobře učí - tak to se někde neodpouští. Naneštěstí, ani u některých učitelů.

Rodičům a dětem, kteří se pro individuální vzdělávání rozhodnou a splní podmínky, to moc přeji. Těm, kteří preferují běžnou výuku v základní škole, to přeji také. A těm, kteří mají k individuálnímu vzdělávání výhrady a nedůvěru, říkám, že jim individuální vzdělávání nikdo nenařizuje. A sám za sebe jsem rád za možnost rozhodovat se svobodně podle individuálních potřeb rodiny, za pestrost a různost forem vzdělávání.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout