Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Pokyny a kritéria pro přijímací řízení 2024

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou jednotné přijímací zkoušky z ČJL a matematiky dle informací MŠMT v polovině dubna, přihlášky můžete podávat v období od 1. února do 20. února 2024.

Webové stránky MŠMT se všemi potřebnými informacemi k průběhu přijímacího řízení naleznete na tomto odkaze.

Oficiální stránky jednotné přijímací zkoušky na tomto odkaze.

 

Každý uchazeč může písemný test JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rámci přijímacího řízení konat dvakrát. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Zadání testů jednotné přijímací zkoušky je distribuováno centrálně, z organizačních a technických důvodů proto nelze v případě naší školy tyto zkoušky konat v dalších místech, kde za běžných okolností probíhá přezkoušení IV žáků (Praha, Brno, Kladno). 

  

Termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Přihláška

Přihlášky můžete podávat v období od 1. února do 20. února 2024.

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení více přihlášek (nově je možné hlásit se až do 3 oborů bez talentové zkoušky), uvede na všech přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

Podrobnosti k možnostem podání přihlášky naleznete přehledně na tomto odkaze.

Nezbytné součásti přihlášky:

  • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání (kopie vysvědčení 9. ročníku ZŠ). Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad o splnění povinné školní docházky nebo získání stupně vzdělání, který má předložit s přihláškou, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem. Pokud uchazeč daný doklad nepředloží, rozhodnutí o přijetí pozbývá právních účinků (v souladu s § 60f odst. 2 Zákona č. 421/2023 Sb.).
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bližší informace naleznete na stránkách jednotné přijímací zkoušky v části Úpravy podmínek přijímacího řízení,
  • v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 3 odst. 1 písm. j) až l) vyhlášky č. 422/2023 Sb.,

Lékařské potvrzení není pro obor Kombinované lyceum nutné, nevyžadujeme jej.

Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech:

e-mail: podatelna@skolybrezova.eu

Výchovné poradenství a kariérové poradenství, záležitosti týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků a podpůrných opatření s Vámi bude řešit

Mgr. Markéta Hudáková, mobil: 733 797 600; e-mail: hudakova@skolybrezova.eu

 

Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky
- ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  - max. 50 bodů, min. 15 bodů
- ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace - max. 50 bodů, min. 10 bodů
2. Motivační dopis max. 10 bodů
Maximální počet všech dosažených bodů 110 bodů

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 35

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

 

Přijati budou uchazeči, kteří získají alespoň minimální stanovený počet bodů ve výsledcích JPZ z ČJL (min. 15 bodů) a matematiky (min. 10 bodů) a současně se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.

U žáků cizinců bude ověřena znalost českého jazyka formou rozhovoru v den konání přijímacího řízení. O prominutí jednotné přijímací zkoušky z ČJL je nutné požádat. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání.


Kritéria pro rozhovor ověřující znalost českého jazyka u žáků cizinců:

  • ústní interakce – max. 10 bodů
  • samostatný ústní projev – max. 10 bodů

Pro přijetí je nutné získat během rozhovoru alespoň 4 body. V případě zisku nižšího počtu bodů uchazeč při rozhovoru neuspěl.


Motivační dopis

Motivační dopis posuzuje individuálně ředitel školy. Uchazeči mohou uvádět víceleté mimoškolní aktivity v oblasti kulturní a sportovní.

 

OZNÁMENÍ CERMATu: NOVÝ  ALGORITMUS  pro  přijímací  zkoušky
Nově si můžete podat přihlášky až na 3 obory. Na přihláškách si určíte závazné pořadí škol podle priority, na základě kterých vznikne algoritmus. Ten podle vašich výsledků určí, na jakou školu jste přijati. Jak tento algoritmus funguje, se dozvíte v tomto videu:

instruktážní video
 
 

Časté dotazy

Poměr mezi přihlášenými a přijatými

Obvykle se do prvního ročníku hlásí 60 až 70 uchazečů, přijímáme 30 žáků do prvního ročníku.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout