I Individuální vzdělávání

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Imoodle - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce; jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. 

Přijetí/přestup/zápis

Tady na odkaz klikněte - https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=48062&chapterid=53735 a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít k dispozici řadu informací k přestupu do naší  školy.

Tady klikněte na odkaz http://www.skolybrezova.eu/lyceum/studium/zpusob-studia - a také na odkaz https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=32414  a otevře se stránka "internetové školy moodle"; přihlaste se jako HOST a budete mít řadu informací k přestupu/přijetí do naší školy, v případě, že máte zájem o dálkovou formu vzdělání oboru Kombinované lyceum.

On-line výuka - virtuální třída

Ve všech hlavních předmětech od 4. do 9. ročníku základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá přes SKYPE PRO FIRMY. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. 

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle školského zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

Distanční průběh přezkoušení v základní škole v červnu 2021(situace neumožňuje fyzické přezkoušení)
V důsledku neustále se měnící situace kolem uzavření škol proběhne červnové přezkoušení pouze distančním přezkoušením. Distanční přezkoušení se řídí stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci - přes imoodle). Na distanční přezkoušení se budete přihlašovat přes rezervační systém, který jsme spustili 1. dubna 2021-https://ezakovka.app/rezervace
Návrh online hodnocení (návrh klasifikace na vysvědčení) - je třeba uskutečnit nejpozději v den rezervace, kterou si stanovili sami rodiče v rezervačním systému pro přezkoušení. Termíny distančního přezkoušení jsou uvedeny v rezervačním systému https://ezakovka.app/rezervace
Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka za druhé pololetí školního roku 2020/2021 bude škola vycházet
ze zhodnocení průběžně doplňovaného osobního a audiovizuálního portfolia žáka v IV portfoliu na imoodle školy
z výsledků přezkoušení (např. online testy v imoodle)
z výsledků případného závěrečného/souhrnného online testu na imoodle.
Na imoodle jsou upřesněné požadavky k distančnímu přezkoušení v červnu 2021 hledejte pod nabídkou Okruhy přezkoušení pro červen 2021-https://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=353
 
VEŠKERÉ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN NA DÁLKU, ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES SKYPE.
 
IV portfolio (což je osobní a audiovizuální portfolio žáka), obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2020/2021. V průběhu druhého pololetí školního roku 2020/2021 si výše uvedenými způsoby ověřujeme, že
žák byl v příslušném období průběžně vzděláván;
došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí;
dosahoval odpovídajících výsledků;
probíraná látka odpovídá osnovám březovského školního vzdělávacího programu.
 
Uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň žáky, kteří se pravidelně účastní online výuky - úplné uznání bez přezkoušení
 
Zákonný zástupce žáka se SVP a zároveň žáka, který se pravidelně účastní online výuky, může požádat ředitele školy o uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti - úplné uznání bez přezkoušení (žádost podá nejpozději do 1. 6. 2021 formou online dotazníku) - tito žáci budou plnit IV portfolio standardně průběžně (jak jsou zvyklí z předchozích let), vložené materiály, forma vložených materiálů, ukázky prací mohou být přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám a jejich možnostem, nebude se na ně vztahovat povinnost splnit všechny úkoly dle zadání "Okruhy přezkoušení pro červen 2021". O uznání přezkoušení (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) je možné požádat až od 1. května2021- tady - odkaz

 

Termíny přezkoušení a rezervace

Přezkoušení zpravidla probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku.

S dostatečným předstihem je spuštěn rezervační systém (info rozesíláme e-mailem, vyvěšujeme na eŽákovku), kde si můžete jednoduchým způsobem zamluvit termín a čas příjezdu na přezkoušení. Na uvedený e-mail vám obratem přijde potvrzení o úspěšné rezervaci.

Způsob přezkoušení

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

Často kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do režimu individuálního vzdělání?
Je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání na všech třech stupních:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

individuální předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. a II. stupeň

STŘEDNÍ ŠKOLA - LYCEUM

s maturitní zkouškou