Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Proč by měli rodiče žáků dodržovat školní řád?

Jak řeší předpisy práva, povinnosti a míru odpovědnosti všech stran - tedy žáků, zákonných zástupců, učitelů i ředitele školy? Je jednoznačně řešeno, jak má učitel postupovat v případě, že žák nesplní jeho pokyn? A zejména, jak má učitel postupovat v případě, že na něj žák zaútočí fyzicky? Jak se řeší zvyšující se agresivita (fyzická i slovní) rodičů, ale i žáků, se kterou se musejí učitelé vyrovnávat?


Řada práv pro žáky a rodiče, spousta povinností pro školy, téměř žádná práva učitele ve vztahu k žákům, minimální ochrana učitele před agresivitou rodičů i žáků, řada nesplněných slibů situaci řešit, to je to, co mě skutečně znepokojuje.

Jak je to podle „občana“

Podle občanského zákoníku mají ve výchově dětí rozhodující úlohu rodiče. I ve chvíli, kdy se dítě účastní vyučování, jsou rodiče zodpovědní za péči o něj, nadále zastupují nezletilé dítě. Zároveň se podle školského zákona ve školách vykonává vzdělávání a výchova, ale škola jen v omezeném rozsahu a na omezenou dobu přejímá odpovědnost za dítě. Jde zejména o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v době vyučování.

V první řadě má zákonný zástupce žáka povinnost dbát, aby žák povinnou školní docházku řádně plnil, aby žák docházel řádně do školy; ale už se neuvádí, že je zodpovědný i za to, aby se žáci řádně vzdělávali. Zákonní zástupci žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a školským zákonem.

Práva a povinnosti vyplývající ze zákona

Základní okruhy povinností, které musí zákonný zástupce dítěte splnit, upravuje ustanovení § 22 odst. 3 školského zákona. Další povinnosti pak upravují oznamovací povinnost související s plněním povinné školní docházky v zahraničí, povinnosti spojené s individuálním vzděláváním žáka, povinnost vytvořit podmínky pro vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Zákonným zástupcům jsou přiznána i odpovídající práva v § 21 školského zákona; ten obsahuje také úpravu týkající se postupu, má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka. Zvláštní souhrn práv a povinností zákonných zástupců žáků je spojen s účastí na činnosti školské rady. Konečně školský zákon umožňuje podání podnětu, stížnosti či petice, na jejichž základě bude provedena inspekční činnost v příslušné škole.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky mají být stanoveny ve školním, resp. vnitřním řádu. Jenže neexistuje vzorový školní řád. Vše je ponecháno na učitelské tvořivosti a současné školní řády pak lehce zpochybní nejen žák nebo rodiče, ale zejména právník.

Spousta otázek bez jednoznačných odpovědí

Stačí například otázka, ze kterého zákona vyplývá povinnost zákonných zástupců žáka školní řád dodržovat. Ze školského zákona rozhodně ne! Je žák povinen uposlechnout každého pokynu vyučujícího?  Je učitel oprávněn nařídit žákovi, aby se žák posadil na jiné  místo ve třídě?  Má učitel právo uložit žákovi vypracování domácího úkolu?  Je žák povinen se ve vyučovací hodině věnovat vyučovanému předmětu?  Je učitel oprávněn žáka před spolužáky hodnotit a klasifikovat?  Je žák povinen si vést poznámky k probírané látce a může učitel tyto poznámky vyžadovat a kontrolovat je?  Má žák povinnost zakoupit si doporučenou učebnici a donášet ji do vyučovací hodiny?  Každý si dokáže položit desítky dalších otázek, na které není jednoznačná odpověď. Podobné požadavky mohou být považovány  za nepřiměřené šikanování ze strany učitele, které může být řešeno i soudně.  A jak jinak - prohraje škola a její učitelé.

Kdo zaplatí pokutu padesát tisíc korun?

Zákon dává na druhé straně právo (a v některých případech i povinnost) škole adekvátním způsobem reagovat zejména na situaci, kdy jsou (nebo by mohly být) ohrožena práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Zákon o sociálněprávní ochraně dětí stanoví, že každý (tedy i škola) je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

Také definuje povinnost školy oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde například o situaci, kdy rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, kdy nezletilé osoby vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku (nikoli pouze povinnou!), požívají alkohol nebo návykové látky atd. Nesplnění povinnosti oznámení je přestupkem, respektive správním deliktem; za to lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Ale kolik škol (ředitelů) tuto povinnost využije? Vždyť školský zákon je nedokonalý. S nadsázkou se dá říci, že učitel může za všechno, žák za nic a rodiče také ne. Je možné se divit tomu, že stále více učitelů a ředitelů škol má obavy z rodičů i svých žáků? Ti vědí, že si k učitelům mohou dovolit téměř všechno (i před svými dětmi jim nejen nadávají, i fyzicky je napadají), neboť pedagogů se většinou nikdo nezastane.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout